Aquest impost afecta només l'envàs domèstic o també el comercial i industrial?
Aquest impost afecta totes les categories d'envàs que continguin plàstic no reciclat i que no siguin reutilitzables, ja sigui en l’àmbit domèstic, comercial i industrial.


Quan comença a aplicar-se l'impost?
És aplicable des de 1 de gener de 2023.
En els supòsits de fabricació, quan les vendes o lliuraments dels productes prèviament fabricats s'efectuïn a partir de l' 1 de gener de 2023 o quan es realitzin pagaments anticipats corresponents als esmentats lliuraments amb anterioritat a l' 1 de gener de 2023.


Com afecta l'impost segons si compres envasos o els fabriques?
Existeixen diferents tipus de contribuents i l' impost afecta d' una manera o altra:Si fabriques envàs de plàstic, t'afecta l'impost com a fabricant, el gestiones, liquides i el repercuteixes en factura als teus clients.Si compres dins de territori nacional envasos de plàstic no reciclat d’un sol ús suportaràs l'import en les factures emeses pel teu proveïdor i no tindràs que fer res més doncs la liquidació de l’Impost no t’afecta.


En canvi, si compres a Europa envasos de plàstic no reciclat d’un sol ús hauràs de gestionar l'impost com a adquirent intracomunitari. Seràs subjecte passiu i el tindràs que liquidar i ingressar a l’Agència Tributària espanyola.I si compres fora de territori europeu hauràs de gestionar l'impost com a importador un cop entri el material per Aduanes.També t’afectarà si adquireixes productes fora de territori nacional que no són objecte de l'impost (que no són envasos plàstics no reutilitzables) però que van envasats en embalatge plàstic no reutilitzable i aquests superen els 5kg/mes, l'adquirent haurà també de procedir com a importador o adquirent intracomunitari, segons es realitzi la compra fora d'Europa o a Europa.


Aclaració sobre la meritació de l’impost. Quan comença a aplicar-se l'impost?
En els supòsits de fabricació, quan les vendes o lliuraments dels productes prèviament fabricats s' efectuïn a partir de l' 1 de gener de 2023.En el supòsit d' importacions, quan a partir de l' 1 de gener de 2023, es produeixi la meritació dels drets d' importació corresponent als productes objecte de l' impost importats.En el cas d' adquisicions intracomunitàries, quan la meritació a efectes de l' impost es
produeixi a partir de l' 1 de gener de 2023, d' acord amb el que estipula l' apartat 3 de l' article 74 de la Llei.