A l'Article 82 Apartat 9 de la Nova Llei 7/2022 s'especifica que "… els fabricants hauran de repercutir a l' adquirent l' import de les quotes de l' impost que es meritin en realitzar l' esmentada venda o lliurament" i "… en la factura que expedeixin hauran de consignar separadament:  1. L' Import de les quotes meritades.
  2. La quantitat de plàstic no reciclat contingut en els productes, expressada en kg.
  3. Si resulta d' aplicació algun supòsit d' exempció".

A tall d'exemple conceptual els presentem un model de la qual podria ser la nova Factura. Els imports reflexats en aquesta factura no son reals i s’han inclòs a forma merament d’exemple.