S'informa de les obligacions dels contribuents (Fabricants, Adquirents Intracomunitaris i Importadors) així com les dels seus representants en relació amb l'Impost sobre el Plàstic.

Fabricants:

 1. Has de portar una comptabilitat per les existències que hi hagin a l'establiment on desenvolupes l'activitat.
 2. Si desenvolupes l'activitat en diversos establiments, has de portar una comptabilitat d'existències per cada establiment sense que es permeti la gestió centralitzada.
 3. En la comptabilitat d'existències no has d'incloure les matèries primeres necessàries per a l'obtenció dels productes objecte de l'impost.
 4. En la comptabilitat d'existències has d'incloure les existències de productes fabricats que tinguis emmagatzemades a 1 de gener de 2023.
 5. En la comptabilitat d' existències corresponents a cada període de liquidació has de comptabilitzar les existències inicials corresponents a aquest període.
 6. El compliment d'aquesta obligació l'has de realitzar a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària dins del mes següent al període de liquidació al qual es refereixi, sent el mes d'agost inhàbil.
 7. Els assentaments comptables corresponents als períodes de liquidació del primer semestre de 2023 podràs subministrar-los dins del mes de juliol de 2023.

Finalment, hauran de repercutir l'impost meritat per la primera venda o lliurament realitzat, en territori espanyol:
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/impuesto-especial-sobre-envases-plastico-reutilizables/liquidacion-pago-impuesto-inscripcion-obligaciones-contables___/obligaciones-contables-registrales.html

Adquirents Intracomunitaris:

 1. Has de portar i presentar un únic llibre registre d'existències per la teva activitat, fins i tot si la desenvolupes en diversos establiments.
 2. Si el pes total del plàstic no reciclat contingut en les teves adquisicions intracomunitàries no excedeix de 5 quilograms al mes natural no tens obligació de portar i presentar llibres d'existències quan estàs exceptuat de l'obligació d'inscripció
 3. No tens obligació de presentar el llibre registre d'existències en els períodes de liquidació en què no resulti quota a ingressar. Aquesta excepció no afecta la teva obligació de portada del llibre registre.
 4. El compliment d'aquesta obligació l'has de realitzar a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària dins del mes següent al període de liquidació al qual es refereixi, sent el mes d'agost inhàbil.
 5. El llibre registre corresponent als períodes de liquidació del primer semestre de 2023 podràs subministrar-lo dins del mes de juliol de 2023.

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/impuesto-especial-sobre-envases-plastico-reutilizables/libro-registro-existencias-adquirentes-intracomunitarios.html

Importadors (Adquirents de productes fora de la Unió Europea):

No estan obligats a: