TIPUS DE TRIBUT

Tribut de Naturalesa INDIRECTA.

OBJECTE DE L' IMPOST

Envasos de plàstic no reciclable que no siguin REUTILITZABLES

EXEMPCIONS DE L' IMPOST

PRODUCTES NO SUBJECTES A L'IMPOST

BASE IMPOSABLE

QUANTITAT DE PLÀSTIC NO RECICLAT en Quilograms.

TIPUS IMPOSITIU

450 Euros per Tona.

SUBJECTE PASSIU DE L' IMPOST

TINDRAN DRET A LA RECUPERACIÓ DE L' IMPOST PAGAT

Els qui Acreditin l' EXPEDICIÓ EFECTIVA de la Mercaderia FORA DEL TERRITORI ESPANYOL.

OBLIGACIONS DE CLIENTS DE PRODUCTES EXEMPTS:

Veracitat en les DECLARACIONS de Destinació efectiva del Producte d' Ús Sanitari.

DATA ENTRADA EN VIGOR DE LA NOVA LLEI

1 Gener de 2023